FAQ

Wat is voor EWEC reden om een zonnepark tegen te houden?

We willen altijd in gesprek gaan met omwonenden. Dat doen we op verschillende manieren. Dat kunnen keukentafelgesprekken zijn, informatieavonden, inloopmomenten, noem het maar. We willen alle zorgen (en wensen!) aanhoren. We wegen alle inhoudelijke én emotionele argumenten af en geven daar een antwoord op. 

Hieronder bespreken we een aantal recent gehoorde argumenten en onze visie hierop. 

Niet hier!
Hoewel wij voorstander zijn van de komst van zonneparken, is het denkbaar dat er argumenten zijn om een specifiek park niet te willen. Dat is ook voor ons een zoektocht. Ook wij waren terughoudend bij de locatie aan de Groenewoudseweg (een locatie die op een weerstand van minstens 800 handtekeningen kon rekenen en vervolgens verlaten is). Voor deze locatie gold onze terughoudendheid, omdat deze te dicht aan de dorpsingang lag. 
Maar 800 handtekening weerstand op zichzelf is voor ons geen reden om een zonnepark niet te willen, de kwantiteit van de weerstand is niet doorslaggevend. Het gaat om de argumentatie erachter. Tijdens het proces kunnen nieuwe inzichten ontstaan die die argumenten versterken. 

Daar gaat mijn uitzicht?
Het verlies van een mooi uitzicht is voor ons te weinig reden om een zonnepark af te wijzen. Hoewel we begrijpen dat dit echt vervelend is, vinden wij de lange termijn energietransitie belangrijker. Een ander argument is dat je in Nederland, geen ‘recht’ hebt op uitzicht. Landschappen veranderen altijd, en schaarste in ruimte maakt dat zelfs het buitengebied eraan moet geloven om nieuwe functies op te pakken. Bovendien, er is al een aantal stappen aan voorafgegaan. Gemeentelijk beleid bepaalt dat een locatie in een specifiek gebied in principe ingezet kan worden. En een landeigenaar heeft besloten akkoord te geven op het beschikbaar stellen van zijn land. Een boer gaat over zijn eigen grond. Een zichtlijn zou ook verloren kunnen gaan als het bestaande bestemmingsplan bijvoorbeeld al fruitteelt toestaat. Dan kijkt een omwonende tegen bomenrijen. Ook het zonnepark kan afgeschermd worden met bomenrijen en struweel, zodat het zonnepark zelf aan het zicht onttrokken is. Uiteraard denken we graag mee om de ervaren nadelen zoveel mogelijk te beperken. Je hoeft een zonnepark niet of nauwelijks te zien. 

Het drijft de prijs van landbouwgrond op
Dat de komst van een zonnepark een prijsopdrijvend effect heeft op waardevolle landbouwgrond, klopt. Dit wordt als oneerlijk ervaren. Echter, dat gebeurt met schaarste. Het buitengebied zal nu eenmaal ruimte maken voor andere functies. Dat is een feit en is niet tegen te gaan.