Participaties Zonnepark Wijkerbroek (Sunvest)

Zonnepark Wijkerbroek:
Inschrijving gesloten!!

Eind 2023 is de bouw van Zonnepark Wijkerbroek gestart. Je kunt daar aan bijdragen door participaties te kopen die recht geven op een deel van de opbrengst van dat zonnepark.

Deze participaties worden uitgegeven door EWEC Zonneparken B.V. (EWEC) een dochtermaatschappij van de EigenWijkse Energie Coöperatie U.A. (de Coöperatie). De participaties worden aangeboden aan leden van de Coöperatie die wonen in de gemeente Wijk bij Duurstede of in of nabij Leersum, Werkhoven, Tull en ’t Waal, Schalkwijk, Houten, Bunnik, Odijk, Driebergen, Zeist of Doorn (de Kromme Rijnstreek).

Wie nog geen lid is van de Coöperatie kan bij inschrijving dat lidmaatschap aanvragen. 

Lokaal eigendom
Voor de ontwikkeling van het zonnepark is EWEC in 2021 een samenwerking aangegaan met Sunvest Ontwikkeling B.V.. Die samenwerking had tot doel om het draagvlak voor het zonnepark te vergroten en lokaal mede-eigendom te organiseren. De samenwerking heeft geresulteerd in de oprichting van een gezamenlijke onderneming, waarin EWEC een belang heeft van 25%. Om dat belang te behouden moet EWEC 25% van het vermogen opbrengen dat nodig is om het zonnepark te realiseren. Daartoe biedt EWEC de mogelijkheid om in het zonnepark te participeren.

Als de uitgifte van Participaties Zonnepark Wijkerbroek slaagt behoudt EWEC haar belang van 25% en kan zij als mede-eigenaar en bestuurder invloed blijven uitoefenen op de verdere ontwikkeling van het zonnepark.

Participaties Zonnepark Wijkerbroek

De Participaties Zonnepark Wijkerbroek geven recht op een deel van de opbrengst van het zonnepark. Dat recht neemt per participatie van € 500 jaarlijks toe met € 30 (ofwel 6%). De looptijd bedraagt naar verwachting 27 hele kalenderjaren. Dat betekent dat op een participatie van € 500 euro dan in totaal € 1.310 wordt betaald.

EWEC kan de participaties echter ook eerder beëindigen door per participatie in totaal een bedrag te voldaan van € 500 euro plus € 30 voor elk heel kalenderjaar dat de participatie tot dan toe heeft voortgeduurd.

Als het zonnepark onvoldoende opbrengt om de beloofde vergoeding te voldoen hoeft EWEC deze ook niet te betalen. De kans bestaat dat u uw inleg geheel of gedeeltelijk verliest. Participaties Zonnepark Wijkerbroek zijn dan ook alleen geschikt voor personen die hun inleg nu en in de toekomst zelf niet nodig hebben.

Voorrang voor inwoners van Wijk bij Duurstede
Bewoners en bedrijven uit de gemeente Wijk bij Duurstede krijgen tot 1 november 2023 voorrang, tot 20 participaties per persoon. Daarna worden participaties ook toegewezen aan andere gegadigden uit de Kromme Rijnstreek, tot 20 per persoon. Alleen als er daarna nog participaties resteren worden er ook meer dan 20 participaties toegewezen aan personen die voor meer dan 20 participaties hebben ingeschreven.

Inschrijving
Voordat u zich inschrijft voor participaties dient u het informatiedocument met bijlagen zorgvuldig te bestuderen. Tot de bijlagen behoren de participatievoorwaarden. Door inschrijving gaat u een overeenkomst aan met EWEC, waarop die voorwaarden van toepassing zijn.

Na inschrijving ontvangt u een automatisch bericht dat uw inschrijving ontvangen is. Wij gaan die dan beoordelen. Als u voor participaties in aanmerking komt zullen wij uw inschrijving per e-mail bevestigen.

Herroeping
Nadat wij uw inschrijving hebben bevestigd kunt u deze gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen via zonneparken@ewec.nl. De overeenkomst komt dan te vervallen, en eventueel al betaalde inleg en uitgiftevergoeding worden dan terugbetaald.

Toewijzing
Inschrijving voor participaties betekent nog niet dat wij participaties aan u hebben toegewezen. Als wij dat doen ontvangt u daarvan afzonderlijk bericht.

Inschrijvers uit de gemeente Wijk bij Duurstede kunnen voor 1 november al bericht verwachten over toewijzing, tot maximaal 20 participaties per persoon. Aan overige inschrijver zullen pas vanaf 1 november participaties worden toegewezen, indien nog beschikbaar.

Betaling
Als wij participaties aan u toewijzen zullen wij u verzoeken om de bijbehorende inleg en uitgiftevergoeding binnen 7 dagen te voldoen. Gedurende die termijn blijven toegewezen participaties voor u gereserveerd. Na verloop van die termijn kan het zijn dat we ze aan een ander toewijzen.

Betaling moet gebeuren vanaf een Nederlandse bankrekening die op uw naam staat.

Verkrijging
Per participatie wordt de inleg (van € 500) in rekening gebracht plus € 5 uitgiftevergoeding. In totaal dus € 505. Na ontvangst van uw inleg bevestigen we de verkrijging van de participaties. Voor zover we uw inleg en uitgiftevergoeding niet aanvaarden storten we deze terug. Dat doen we uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van uw inleg.

Rails voor panelen

Kenmerken van de aanbieding

 • Uitgevende instelling:    
  EWEC Zonneparken B.V.
 • Aanbieder:    
  EWEC Zonneparken B.V. 
 • Naam van deze uitgifte:  
  Participaties Zonnepark Wijkerbroek
 • Karakter van de participaties:  
  Recht op doorbetaling van een deel van de ontvangsten van EWEC ingevolge haar belang in Zonneparken Wijkerbroek B.V..
 • Looptijd:    
  Het recht op doorbetaling loopt door totdat per participatie een bedrag is voldaan van € 500 vermeerderd met € 30 voor elk heel kalenderjaar dat de participatie voortduurt.
 • Overdraagbaarheid:   
  De participaties zijn overdraagbaar aan personen die lid zijn van de EigenWijkse Energie Coöperatie U.A..
 • Omvang van de aanbieding:   
  € 950.000
 • Bedrag per participatie:   
  € 500
 • Uitgiftevergoeding per participatie:   
  € 5
 • Totaal aantal van deze aanbieding:   
  1.900 participaties
 • Maximum per persoon:   
  <5% van het aantal toegewezen of uitgegeven participaties
 • Start inschrijving:   
  14 oktober 2023
 • Sluiting inschrijving:   
  13 februari 2024
 • Inschrijving:    
  Inschrijving staat open voor personen die wonen of gevestigd zijn in de Kromme Rijnstreek en die lid zijn van de EigenWijkse Energie Coöperatie U.A. of die tegelijk met de inschrijving het lidmaatschap van die coöperatie aanvragen.
 • Voorrang:    
  Personen die wonen of gevestigd zijn in de gemeente Wijk bij Duurstede hebben voorrang bij toewijzing van participaties.
 • Reden van de uitgifte:   
  Realisatie van Zonnepark Wijkerbroek en behoudt van het belang van EWEC in Zonnepark Wijkerbroek B.V..
 • Besteding van de opgehaalde gelden:   
  Verstrekking van een aandeelhouderslening aan Zonnepark Wijkerbroek B.V. voor de realisatie van Zonnepark Wijkerbroek.

Verdere informatie

Participeren in Zonnepark Wijkerbroek? Vul dan hier het inschrijfformulier in!

Het project

Zonnepark Wijkerbroek komt in het buitengebied van Wijk bij Duurstede tegen het Amsterdam-Rijnkanaal aan te liggen. Het krijgt een geïnstalleerd vermogen van ca. 18,1 MWp, goed voor het stroomverbruik van circa 7.000 huishoudens (zo’n 70% van het aantal huishoudens in de gemeente Wijk bij Duurstede). Dat is een substantiële  stap richting duurzame zelfvoorziening in de gemeente.

Inspraak
Bij de ontwikkeling van het zonnepark is overleg gezocht met omwonenden en andere belangstellenden. Dit heeft geresulteerd in aanpassingen van het oorspronkelijk plan. Zo is de hoogte van de zonnepanelen teruggebracht van 2,2 naar 1,5 meter. De verlaging zorgt voor doorzicht en meer afwisseling van de velden met zonnepanelen. Ook heeft er een grondruil plaatsgevonden, waardoor het park straks ruim honderd meter van de weg afligt. Hierdoor wordt het zonnepark minder zichtbaar.

Natuur en biodiversiteit
Bij inrichting van het zonnepark wordt rekening gehouden met natuur en biodiversiteit. Zo komen er struweelhagen, knotwilgen, een hakhoutbos, fruitbomen van oude rassen en daaronder een wintervoedselveld. Deze landschappelijke elementen vormen een voedselbron voor mens en dier. Ook worden er ecologische oevers en rietoevers aangelegd. Om het geheel te kunnen beleven komt er een afstappunt voor fietsers met een struinpad en picknickbanken.

Omgevingsfonds
Een deel van de opbrengst van het zonnepark gaat naar het Wijks Omgevingsfonds, Dit fonds verstrekt jaarlijks subsidies voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang. Zo kan iedereen wat meeprofiteren van het zonnepark.

Historie
Voor de ontwikkeling van het zonnepark is EWEC in 2021 een samenwerking aangegaan met Sunvest Ontwikkeling B.V.. Die samenwerking had tot doel om het draagvlak voor een zonnepark te vergroten en lokaal mede-eigendom te organiseren. De samenwerking heeft geresulteerd in de oprichting van een gezamenlijke onderneming, waarin EWEC een belang heeft van 25%.

Voor het zonnepark zijn meerdere (digitale) inloopavonden gehouden voor omwonenden en andere belangstellenden. De bijeenkomst van 2 juni 2020 kunt u hier terugzien.

 Luister en kijk hier terug naar de de opname van 2 juni.

Participatie
Voor de realisatie van het zonnepark worden participaties aangeboden aan leden van de EigenWijkse Energie Coöperatie U.A. die wonen in de gemeente Wijk bij Duurstede of in of nabij Leersum, Werkhoven, Tull en ’t Waal, Schalkwijk, Houten, Bunnik, Odijk, Driebergen, Zeist of Doorn (de Kromme Rijnstreek).

Wie nog geen lid is van die coöperatie kan bij inschrijving dat lidmaatschap aanvragen.

De inschrijving loopt vanaf 14 oktober 2023 tot 13 februari 2024.

EWEC Zonneparken B.V.
Steenstraat 2, 3961 VP Wijk bij Duurstede
W: www.ewec.nl/ewec-zonneparken-bv/
E: zonneparken@ewec.nl
Btw-nummer: NL8623 16522 B01
KvK-nummer: 82046123

EWEC Zonneparken B.V. is een dochtermaatschappij van de EigenWijkse Energie Coöperatie U.A.